تور ديپلماتيك گلابگيران كاشان

تور ديپلماتيك گلابگيران كاشان

كاروان سفراى خارجى مقيم تهران و تنى چند از رؤساى انجمن هاى دوستى در بدو ورود با شاخه اى گل مورد استقبال گرم و صميمانه دكتر رضا مؤمنيان فرماندار كاشان ، دكت...


صفحه 1 از 5
این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima